PAUS FRANCISCUS’ CATECHESE OVER DE EENHEID (22-1-2014)

KN140127a(audiëntie)
Vaticaanstad 22 januari 2014
WOORD VAN DE PAUS

Tijdens de algemene audiëntie van 22 januari op het Sint-Pietersplein sprak paus Franciscus over de Gebedsweek voor de Eenheid der Christenen.

Afgelopen zaterdag begon de Gebedsweek voor de Eenheid der Christenen. Die week wordt besloten aanstaande zaterdag op het feest van de Bekering van de Apostel Paulus. Dit geestelijk en uiterst kostbaar initiatief brengt de christelijke gemeenschappen al meer dan honderd jaar bijeen. Het is een tijd gewijd aan het gebed voor de eenheid van alle gedoopten in overeenstemming met Christus’ wil: “Opdat zij allen één mogen zijn” (Joh 17,21).

Onder leiding van de Oecumenische Raad der Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid der Christenen, maakt een oecumenische werkgroep uit een bepaald deel van de wereld de keuze voor het gebedsthema en werkt daarbij een gebedsprogramma uit voor die week. Dit jaar zijn de gebeden afkomstig van kerken en kerkelijke gemeenschappen van Canada en het thema wijst op de vraag van de apostel Paus in de eerste Korintiërsbrief: “Is Christus dan in stukken verdeeld?” (1 Kor 1,13).

Christus is zeker nooit in stukken verdeeld. Maar we moeten eerlijk en met pijn vaststellen, dat onze gemeenschappen blijven voortgaan met leven in verdeeldheden, die een schandaal zijn. De verdeeldheden onder de christenen zijn zondermeer een schandaal. Er is geen ander woord dan ‘schandaal’. ”Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben – schrijft de Apostel en zegt – ‘Ik ben van Paulus’, ‘Ik van Apollos’, ‘Ik van Kefas’, ‘Ik van Christus’“ (1 Kor 1,12). Zelfs zij die Christus belijden als hun hoofd, worden door Paulus bepaald niet toegejuicht, omdat zij de naam van Christus gebruiken om zich binnen de christelijke gemeenschap af te scheiden van de anderen. Maar de naam van Christus dient gemeenschap en eenheid te scheppen en geen verdeeldheid! Christus kwam om ons te verenigen en niet om ons te verdelen. Doopsel en Kruis zijn centrale elementen van het christelijk geloof dat we gemeenschappelijk hebben. Verdeeldheden verzwakken geloofwaardigheid en effectiviteit van onze inzet voor evangelisatie en dreigen het Kruis zijn kracht te doen verliezen (1 Kor 1,17).

Paulus berispt de Korintiërs voor hun twistgesprekken, maar hij brengt ook dank aan de Heer voor Gods genade, “die u in Jezus Christus is gegeven. Want in Christus zijt gij … in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis” (1 Kor 1,4-6). Deze woorden van Paulus zijn niet een eenvoudige formaliteit, maar geven aan dat hij allereerst de gaven ziet van God aan de gemeenschap en dat hij zich daarover oprecht verheugt. Deze houding van de Apostel is een aanmoediging voor ons en voor elke christelijke gemeenschap om met vreugde te erkennen de gaven van God aanwezig in andere gemeenschappen. Ondanks het lijden van de verdeeldheden, die helaas nog altijd bestaan, zijn wij blij met de woorden van Paulus en zien deze als uitnodiging om ons oprecht te verheugen over Gods genaden verleend aan andere christenen. Wij hebben hetzelfde Doopsel, dezelfde Heilige Geest die ons de Genade gaf en geeft: Laten wij dit erkennen en ons erover verheugen!

Het is heel goed om de genade herkennen waarmee God ons zegent. En, nog mooier is het om in andere christenen iets te erkennen dat in onszelf ontbreekt en wat we zelf zouden kunnen ontvangen als geschenk van onze broeders en van onze zusters. De Canadese groep die het programma van deze Gebedsweek voorbereidde, heeft de gemeenschappen niet uitgenodigd om na te denken over wat ze hun christelijke buren zouden kunnen geven, maar heeft hen aangespoord om naar elkaar toe te gaan en zich af te vragen wat men van zijn naburen zou kunnen leren. En dat vereist wel iets meer. Het vraagt veel gebed, deemoed, inzicht en voortdurende bekering. Laten we verder gaan op deze weg, door te bidden voor de eenheid der christenen, opdat het schandaal van de verdeeldheden verdwijnt en niet langer meer onder ons is.

Samenvatting en traductie Sef Adams

© copyright 2014 Sef Adams; het auteursrecht van deze samenvatting en traductie wordt ook ten aanzien van artikel 15 van de Auteurswet uitdrukkelijk voorbehouden!

Dit bericht is geplaatst in Sine fine. Bookmark de permalink.